Rachel Mahler Kunst Installation 1997

Ohne Titel

1997, Holz, Sound